Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Synergia7.pl

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz sklepu synergia7.pl (zwanych dalej: „Serwis Internetowy”) przez Klientów oraz zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Internetowy, w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

§ 1
Definicje 

1. Czas dostępności usługi – Usługi Serwisu Internetowego dostępne są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw serwisowych, które łączny czas nie przekracza 14 dni w roku.

2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym.

6. ACAMA – producent i importer mis terapeutycznych i akcesoriów do mis. Meinl– producent i imperter produktów najwyższej klasy instrumentów i akcesoriów do muzykoterapii

7. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

8. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

11. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym.

12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

15. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie synergia7.pl.

16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.

18. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Serwisu Internetowego przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.

19. Usługi Serwisu Internetowego – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.

20. Usługodawca- oznacza Mirellę Żurawską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Studio Terapii Synergia z siedzibą w Wiązownie (05-462), ul. Duchnowska 57A NIP: 511-009-58-14 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

§ 2
Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do treści, wzorców, formularzy, logotypów, grafik zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu, (za wyjątkiem logotypów, zdjęć, grafik oraz opisów, prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: a. Internet Explorer 11 lub b. Chrome 43 lub c. FireFox 38 z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

4. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

5. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z Usług Serwisu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub Usług Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3
Rejestracja 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4
Zamówienia 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu w Czasie dostępności usługi.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” przy danym Towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „ZAMAWIAM”, a następnie potwierdzając jego zawartość. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku Towaru, Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim wypadku Usługodawca powiadomi Klienta o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia oraz zaproponuje zamówienie zastępcze.

§ 5
Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy); b. płatności elektroniczne – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta); c. gotówką przy odbiorze osobistym/pobraniem (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta poprzez wiadomość e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi za pomocą wiadomości e-mail oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Dostawa

1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Usługodawca realizuje Dostawę w terminie do 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę wraz z fakturą VAT obejmującą dostarczane Towary.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Usługodawcy lub innym miejscu, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą terminu i miejsca odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Usługodawcy przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7
Reklamacje

1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. poszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@synergia7.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8
Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

2. Producent gwarantuje, że ich produkty są wolne od wad, a ich skład nie odbiega od deklarowanego. Producent udziela gwarancji na produkty, która obowiązuje w okresie 30 dni od daty zakupu.

3. Klient będący Konsumentem otrzymuje gwarancję 100% satysfakcji na zakupiony produkt; gwarancja ta obowiązuje w okresie 30 dni od daty zakupu. W okresie trwania gwarancji Klient ma prawo: a. wymienić produkt na taki sam; bądź b. anulować zakup, zwrócić produkt i otrzymać zwrot pieniędzy. W każdym z w/w przypadków Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt i dowód jego zakupu do Usługodawcy. FLP zastrzega sobie prawo do odrzucenia powtarzających się zwrotów.

§ 9
Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, wysyłając Usługodawcy na adres e-mail kontakt@synergia7.pl skan podpisanego oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skanu oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie skanu oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawcy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Klient zwraca Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10
Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a. Formularz kontaktowy; b. Newsletter; c. Poleć znajomemu; d. Prowadzenie Konta Klienta; e. Zamieszczanie opinii, komentarzy i ocen.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są w Czasie dostępności usługi.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę, z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter może być również aktywowana jeśli klient podczas rejestracji zaznaczy pole wyboru „Chcę otrzymywać wiadomości e-mail z newsletter’em”.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach, usługach, promocjach w ofercie Usługodawcy, a także aktualnościach oraz wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz treść przesyłki.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu lub poprzez kontakt na adres kontakt@synergia7.pl.

10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Usługa Zamieszczanie opinii, komentarzy i ocen polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Serwisu lub wysyłkę na serwisy partnerów, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Serwisu.

16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11
Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści 

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że: a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do: a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści które mogłyby w szczególności: a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy; e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.

§ 12
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie lub w ramach udzielonych przez Klienta zgód, jest Usługodawca.

2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 14
Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15
Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2018 r.